LOGI SISSE

Unustasid parooli?


Tingimused

Kunstiindeksi kasutustingimused

Registreerudes internetilehekülje www.kunstiindeks.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud tingimusi täitma alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.kunstiindeks.ee (edaspidi lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi kasutaja) ja lehekülje omaniku MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (edaspidi lehekülje omanik) vahel leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Punktis 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult kasutajale võimaluse andmist leheküljel pakutava informatsiooni ja andmebaasiga tutvumiseks ning andmebaasi täiendamiseks.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kasutaja ja lehekülje vahelisi suhteid Eesti Vabariigis õigusaktid.

1.4. Lehekülg ei vastuta kasutajate poolt sisestatud andmetel põhineva andmebaasi õigsuse eest.

1.5. Leheküljel leiduvas andmebaasis toodud informatsioon on informatiivse iseloomuga ning seda ei saa käsitleda finanstnõuandena.

1.6. Lehekülje ja lehekülje klientide poolt sisestatud andmete põhjal genereeritud andmebaasi, graafikute ja muu sarnase sisu autoriõigused kuuluvad lehekülje omanikule. Leheküljel toodud sisu on lubatud ilma lehe omaniku nõusolekuta ja ilma tasuta kasutada vastavalt autoriõiguse seaduses toodud teoste vaba kasutamise regulatsioonile. Kõikidel muudel juhtudel on lehe omanikul on õigus lubada ja keelata lehekülje sisu kasutamist, kohandamist ja levitamist.


2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1. Kasutaja kohustub:

2.1.1. esitama lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

2.1.2.tasuma lehekülje kasutajaks registreerumisel registreeimistasu vastavalt lehel kehtivale hinnakirjale;

2.1.3. esitama lehekülje andmebaasi andmeie sisestamisel täielikult tõest informatsiooni.

2.2. Kasutajal on õigus:

2.2.1. tutvuda leheküljel toodud andmebaasiga kogu kasutajaõiguste kehtivuse perioodi jooksul;

2.2.2. kasutada leheküljel toodud andmebaasi andmeid tasuta õppe- ja teadustöös ning muudel autoriõiguse seaduse teose vaba kasutuse regulatsioonis nimetatud viisidel.


3. Lehekülje õigused ja kohustused

3.1. Lehekülg kohustub:

3.1.1. võimaldama registreerimistasu maksnud kasutajatele ligipääsu lehekülje sisule kogu kasutajaõiguse kehtivuse perioodi jooksul, välja arvatud tingimuste punktis 3.2. nimetatud juhul.

3.2. Lehekülg on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja lehekülje kasutamisõigust, sh muutma leheküljel kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või kliendi kasutajainfot ennekõike juhul, kui:

3.2.1. kasutaja on esitanud lehekülje kasutajaks registreerumisel või lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

3.2.2. kasutaja sisestab lehekülje andmebaasi ebatäpset või väära informatsiooni;

3.2.3. kasutaja rikub lehekülje omaniku või teiste kasutajate õigusi.


4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Andmeid, mida lehekülje omanik on saanud füüsilisest isikust kasutaja lehekülje kasutajaks registreerumisel, lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kasutaja kohta muul viisil lehekülje kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on lehekülje omanikul õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

4.2. Kasutaja annab leheküljel kasutajakonto registreerimisega lehekülje omanikule nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist.

4.3. Lehekülje omanik kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

4.4. Lehekülje omanik kasutab isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

4.5 Lehekülje omanik ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta välja arvatud kogumis ja üldistatud kujul.